OICS s.r.o.

MLADÁ SPOLOČNOSŤ S DLHOROČNÝMI PRAKTICKÝMI SKÚSENOSŤAMI.

Full services

POSKYTOVANÉ SLUŽBY


Zoznam všetkých služieb ktoré poskytujeme.

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických.

Odborné prehliadky a odborné skúšky strojových zariadení obsahujúcich vyhradené technické zariadenia elektrické .

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických inštalácií.

Odborné prehliadky a odborné skúšky ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny (bleskozvody).


Vypracovanie návodu na používanie.

Skreslenie elektrických schém.

Skreslenie pneumatických schém.

Vypracovanie protokolu o určení vonkajších vplyvov.

Vypracovanie písomého dokumentu o ochrane pred výbuchom.

Projektovanie elektroinštalácie vrátane projektu ochrany pred atmosférickou elektrinou a doplnkového ochranného pospájania.


Výroba nízkonapäťových rozvádzačov, dodávaná so všetkou potrebnou dokumentáciou, ako je vyhlásenie o zhode, vyhlásenie o typovej skúške, vyhlásenie o zodpovednosti projektanta, montážnika a revízneho technika, v zmysle platných právnych a ostatných predpisov.


Odborná starostlivosť o fotovoltické elektrárne k dispozícii 24 hodín denne.


Odborná asistencia pri uvádzaní strojových zariadení do prevádzky, overenie zhody strojového zariadenia s jeho sprievodnou technickou dokumentáciou, výkon funkčných skúšok, vrátane posúdenia bezpečnosti oprávnenou právnickou osobou.


...